top of page

SLOVENIA

The Slovenian Case

O projektu


Projekt „Co-creative RETHINKing for sustainable cities” - CRETHINK - obravnava potrebo po krepitvi zmogljivosti odraslih v javnem sektorju in v civilni družbi z namenom sodelovanja in soustvarjanja skupnih rešitev za družbene izzive v evropskih skupnostih.

 

Crethink je dvoletni projekt Erasmus+ KA2, katerega namen je podpreti odrasle učence v javnem sektorju in v civilni družbi pri pridobivanju spretnosti na področju državljanskih kompetenc ter konkretnih metod in orodij za soustvarjanje in medsektorsko sodelovanje v smeri trajnostnega razvoja in zapleteno reševanje problemov. Namen projekta je spodbujanje aktivne udeležbe in vpliva državljanov v lokalni skupnosti in družbi. Izpopolnjevanje javnih uslužbencev bo izboljšalo njihovo sposobnost za povečanje vključenosti državljanov v trajnostni razvoj.

​Glede na cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj pod številko 11: Naj bodo mesta vključujoča, varna, prožna in trajnostna, bodo partnerji v projektu razvili spletno zbirko orodij in priporočil za uporabo soustvarjanja za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (ZN) iz leta 2015, lokalno v evropskih mestih in skupnostih.


Nabor orodij in priporočila bodo na voljo na spletni platformi, ki bo zagotovila odprt dostop in stalno izpopolnjevanje državljanov in javnih uslužbencev v Evropi.

Zbirka orodij bo vsebovala module usposabljanja in učni načrt ter sektorske smernice in metode, ki določajo, kako izvajati cilje trajnostnega razvoja ZN glede na pomembne dejavnike in izzive za soustvarjanje in trajnostni razvoj. Vsa orodja bodo prirejena tako, da se bodo posamezniki ali skupine lahko učili sami in metode uporabili pri svojem delu ali vsakdanjih dejavnostih.​

Projektni konzorcij sestavlja pet partnerjev iz Danske, Islandije, Slovenije in Italije. Projekt koordinira Vejle Kommune, ki je šesta največja občina v državi in glavni regiji Južna Danska.

Local Case (projekt na lokalnem nivoju)

V Novem mestu se bodo v okviru projekta osredotočili na predlog dopolnitev obstoječih občinskih odlokov in pravilnikov za javne površine s poudarkom na urbanih drevesih ter na ozaveščanje širše javnosti o pomenu dreves in zelene infrastrukture.

Slovenija je dežela gozdov. Gozdovi pokrivajo približno 3/5 površine, kar pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v neposredni bližini gozda, kar velja tudi za Novo mesto.

Novo mesto je majhno mesto na jugovzhodu Slovenije z velikim številom urbanih gozdov v bližini (je glavno mesto Dolenjske in sedež Mestne občine Novo mesto; s 24.000 prebivalci). Mnogi ljudje zato verjamejo, da je gozdov dovolj, zato so mestna drevesa pogosto spregledana s strani odločevalcev, strokovnjakov in splošne javnosti.

V preteklosti so bila urbana drevesa neprimerno vzdrževana (večinoma le odstranjena, neustrezno obrezana itd.), prav tako ni zaslediti prihodnjih načrtov za nadaljnjo sajenje urbanih dreves.

Občinski pravni okvir je slabo razvit. Prav tako pa ni zavedanja, da je pravilno vzdrževanje obstoječe in oblikovanje nove zelene infrastrukture (zlasti dreves) v mestu najbolj ekonomičen ukrep za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam.

Deležniki iz javnega sektorja in akterji iz civilne družbe se bodo z medsebojnim sodelovanjem lotili doseganja zastavljenih ciljev. Začeli bodo s poglobljenim pregledom vseh obstoječih dokumentov in odkrivanjem obstoječih aktivnih projektov v povezavi s temo (odkrivanje dejanskega stanja), povabili bodo potencialne zunanje sodelavce k sodelovanju pri projektu in določili časovni načrt za nadaljnje korake za dosego ciljev.

 

Nosilci sprememb (change agents)

V projektu bomo usposobili tako imenovane "nosilce sprememb", ki bodo zastopali javne zavode in civilno družbo in bodo s podporo partnerjev v projektu vodili žive laboratorije in usposabljali lokalne akterje v lokalnih vzorčnih primerih.

Pričakujemo tudi, da bodo »nosilci sprememb« svoje znanje in rezultate projekta delili v svojih organizacijah, mrežah in na lokalnem dogodku razširjanja informacij v vseh partnerskih državah.  Izobraževanje ambasadorjev projekta, ki bodo lahko motivirali, zagovarjali in vključevali druge akterje v različnih sektorjih, je pomembno za zagotovitev prenosa in vpliva rezultatov projekta zunaj neposrednih udeležencev projekta. 

S pomočjo dejavnosti v živem laboratoriju bomo omogočili razvoj in poglobitev odnosov med javnimi zavodi in civilno družbo, saj jim živi laboratorij omogoča sooblikovanje in soustvarjanje rešitev, kar ima za posledico deljeno lastništvo, opolnomočenje in ustreznost. Sčasoma (po zaključku projekta) lahko učna mreža postane bolj ali manj samooskrbna. Da bi to zagotovili, bomo morali sprva najprej močno spodbujati in podpirati vse lokalne akterje, ki bodo sodelovali v projektu.

Velik poudarek bomo dali na izmenjavo izkušenj, izzivov in učenje med partnerji in na zagotavljanju nenehne komunikacije med potekom celotnega projekta. ​

 

IO1 Spletna platforma

Namen in cilji

Delovanje:

Do spletne platforme, ki bo delovala kot glavna dostopna točka za udeležence v projektnih dejavnostih – živih laboratorijih, bodo lahko obiskovalci dostopali prek spletne strani. Spletna platforma bo povezana s spletne strani. S pomočjo spletne platforme bo podprto medsektorsko soustvarjanje med partnerji in udeleženci živega laboratorija v celotnem projektu in pri oblikovanju rezultatov.

Platforma bo med samim projektom nedostopna za javnost, po koncu projekta pa bo postala dostopna za vse, hkrati pa bo mogoče prišlo do prenosa vseh vsebin iz platforme tudi na spletno stran.

Platforma bo imela dve glavni funkciji: gostila bo orodja in delovala kot komunikacijski forum. Najverjetneje bomo razvili skupno platformo kot mednarodno orodje za vse udeležence in nato lokalne komunikacijske forume za vsak živi laboratorij posebej.

V prijavi je določeno, da mora biti platforma dinamična in interaktivna, namenjena v podporo sodelovanju in izmenjavi med udeleženci projekta.

Do platforme bo mogoče dostopati tudi s spletnega mesta, družbenih omrežij itd.

Vsebina:

Vsebina bo temeljila na predlagani strukturi in vsebini orodij, določenih na uvodnem sestanku.

Vsebina bo sestavljena iz:

 • Metod,

 • Primerov dobrih praks,

 • Kratkega spletnega tečaja in učnega načrta,

 • Izobraževalnih gradiv za samostojno učenje ali delavnic, vključno z navodili za izvedbo in dejavnosti živih laboratorijev,

 • Smernic za
  - javne službe/zaposlene v javnih službah,
  - civilno družbo/akterje civilne družbe.

IO2 Orodja

Namen in cilji

Delovanje:

Nabor orodij je namenjen javnim uslužbencem, zasebnim akterjem ter civilni družbi in bo služil kot informacija, navdih in praktično orodje za sprožanje demokratičnih procesov soustvarjanja in trajnostnega razvoja. Orodja bodo na voljo na spletni platformi (IO1), kjer se bodo vzporedno z razvojem Živih laboratorijev neprestano nalagala ter se zaključila ob koncu projekta.
Nabor orodij je bistven del projekta s svojim praktično usmerjenim pristopom, ki bo udeležencem in širši ciljni skupini zagotovil dostop do rezultatov projekta. Velik izziv pri soustvarjanju je, kako pritegniti tako oblasti kot civilno družbo k sodelovanju in kako jima to sodelovanje olajšati. Priročnik bo tako tudi vseboval metode in primere, kako motivirati oblasti in civilno družbo, kako nagovarjati  ciljno skupino k soustvarjanju in kako vključiti različne udeležence, vključno z državljani. V priročnik bodo vključene tudi metode, kako olajšati procese sodelovanja in soustvarjanja med različnimi skupinami, in kako je mogoče metode prilagoditi različnim kontekstom in ciljnim skupinam. Na voljo bodo tudi smernice za javne in zasebne ciljne skupine. S pomočjo teh smernic bomo zagotovili, da bodo vse sodelujoče strani pri soustvarjanju usposobljene tako, da bodo sodelovale na konstruktiven in demokratičen način.

Nabor orodij bo od samega začetka dostopen vsem in bo koristen za širšo ciljno skupino v partnerskih državah in zunaj njih.

 

Vsebina:

Glede na komentarje in povratne informacije partnerskih organizacij z uvodnega sestanka bo vsebina v naboru orodij vsebovala tudi:

 • Metode,

 • Primerov dobrih praks,

 • Kratkek spletni tečaj in učni načrt,

 • Izobraževalna gradiva za samostojno učenje ali delavnic, vključno z navodili za izvedbo in dejavnosti živih laboratorijev,

 • Smernice za
  - javne službe/zaposlene v javnih službah,
  - civilno družbo/akterje civilne družbe

 • Pomembne dokumente o konceptu trajnosti in ciljih trajnostnega razvoja.

IO3 Poročila in priporočila

Namen in cilji

V projektu bomo razvili priporočila, kako lahko koncepti, metode in orodja v projektu (IO2) podpirajo trajnostni in vključujoč razvoj skupnosti in skupne rešitve za tako imenovane nerešljive oziroma težko rešljive težave.

Priporočila bodo namenjena tako kot spodbujanje pomena medsektorskega sodelovanja v celotni družbi kot soustvarjanje rešitev za izgradnjo družbene trajnosti in tudi za analizo in oceno ugotovitev projekta v podporo izvajanju in uporabnosti spletnih orodij (IO1, IO2).

Priporočila bodo pripravljena na podlagi analize stanja na tem področju, ocene rezultatov projekta in prispevkov udeležencev v živih laboratorijih.

Lokalni udeleženci v živih laboratorijih predstavljajo pomembne deležnike v projektu. Predstavljajo pa tudi ciljno skupino, kateri lahko predstavimo vse rezultate projekta. Lokalni udeleženci tako lahko neposredno vplivajo na strateški in politični kontekst projekta in potrebe, ki jih lahko integriramo v priporočila in jih na ta način tudi uporabimo.

bottom of page